Որակի քաղաքականություն<p><img alt="" src="/images/editor/lm5nKwNwKClHREgs.jpg" style="height:800px; width:577px" /></p>

<p>Որակի քաղաքականություն</p>

<p style="text-align:center">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify">&nbsp; &laquo;ՇԻՆՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ&raquo;&nbsp;ՍՊԸ (այսուհետ` Կազմակերպություն) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունում շինարարական նյութերի ու արտադրանքի փորձարկման և սերտիֆիկացման ծառայություններ մատուցող առաջատար կազմակերպություններից մեկը: Ընկերության գործունեության շրջանակների մեջ մտնում են նաև շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն, շենքերի և կոնստրուկցիաների տեխնիկական վիճակի հետազննություն, ստանդարտների և տեխնիկական կանոնակարգերի մշակում:</p>

<p style="text-align:justify"><strong>Որակի բնագավառում Կազմակերպության հիմնական նպատակն է`</strong> բավարարել պատվիրատուների, պետական կարգվորող և վերահսկող մարմինների (ՀՍՏ ԻՍՕ 9001-2016 (ISO 9001-2015) ՀՍՏ &nbsp;ԻՍՕ /ԻԷԿ 17025, ՀՍՏ 17065, ՀՍՏ 17067) միջազգային, ինչպես նաև այլ շահագրգիռ կողմերի անընդհատ խստացող պահանջները որակի կառավարման համակարգի շարունակական բարելավման միջոցով:</p>

<p style="text-align:justify"><strong>Որակի բնագավառում հիմնական նպատակի իրագործման ռազմավարության հիմնական դրույթներն են.</strong></p>

<ul>
<li style="text-align:justify">&nbsp;Ամրապնդել &lt;&lt;ՇԻՆՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ&gt;&gt; ՍՊԸ վարկանիշը:</li>
<li style="text-align:justify">Բարելավել Կազմակերպության անձնակազմի աշխատանքային պայմանները:</li>
<li style="text-align:justify">Վերազինել և շարունակական զարգացնել փորձարկման լաբորատորիայի տեխնիկական բազան:</li>
<li style="text-align:justify">Ընդլայնել մատուցվող ծառայությունների շրջանակը և համալիրը:</li>
<li style="text-align:justify">Սերտորեն համագործակցել պատվիրատուների հետ և զարգացնել հետադարձ կապի համակարգը օգտվելով դրա վերլուծության արդյունքներից:</li>
<li style="text-align:justify">Պահպանել կազմակերպությունում ստեղծված մասնագիտական ներուժը:</li>
<li style="text-align:justify">Գնահատել և ռացիոնալ կերպով օգտագործել կազմակերպության&nbsp;&nbsp; աշխատակիցներին,&nbsp; բարձրացնել նրանց &nbsp;մասնագիտական փորձառությունը:</li>
<li style="text-align:justify">Հատկացնել համապատասխան ռեսուրսներ՝ աջակցելու ռիսկերի կառավարման համար պատասխանատու անձանց:</li>
</ul>

<p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><strong>Գիտակցելով որակի բնագավառում ռազմավարական դրույթների ապահովման կարևորությունը Կազմակերպության ղեկավարությունը պարտավորվում է`</strong></p>

<p>1. Ստեղծել և պահպանել սույն քաղաքականության իրագործման համար բարենպաստ պայմաններ:</p>

<p>2. Ծառայությունները մատուցել` ապահովելով &laquo;օբյեկտիվ&raquo;, &laquo;անկախ&raquo;, &laquo;անաչառ&raquo; և &laquo;վստահելի&raquo; լինելու սկզբունքը:</p>

<p>3. Հատկացնել որակի կառավարման համակարգի արդյունավետ գործունեության համար պահանջվող ռեսուրսներ:</p>

<p>4. Վերահսկել սեփական կամ ենթակապալառու կազմակերպության ռեսուրսներով իրականացվող աշխատանքների որակը:</p>

<p>5. Առավելագույնս&nbsp; ձգտել&nbsp; բավարարել սպառողի պահանջները</p>

<p>6. Ռեսուրսների ճիշտ օգտագործման միջոցով շարունակաբար բարելավել ներդրված համակարգը, բարձրացնել դրա արդյունավետությունը:</p>

<p>7. Բարձրացնել անձնակազմի որակավորման մակարդակը, ապահովելով նրանց ուսուցումը, և պատրաստել մասնագետներ պահանջվող մասնագիտությունների գծով:</p>

<p>8. Կատարել որակի կառավարման համակարգի պարբերական վերլուծություն և գնահատում:</p>

<p>9. Ապահովել սույն դրույթների (քաղաքականության) ընկալումը և բանակցումը Կազմակերպության աշխատակազմի կողմից:</p>

<p>10. Որակի քաղաքականության իրականացման նպատակով ստեղծել Որակի նպատակներ, որոնք պետք է պարբերաբար և ըստ անհրաժեշտության վերանայել և փոփոխել:</p>