About us

About us

“Shincertificate” LLC is an accredited independent qualified company carring out following activities in construction industry, in accordance to accreditation system of Armenia (License Certificate – 048/T-053, 017/S-019):

  • Laboratory testing of materials and products used during construction
  • Certification of construction product and materials
  • Quality technical supervision
  • Investigation of the technical condition of buildings and structures
  • Building Indoor physical condition and Occupational Exposure measuring and evaluation (building microclimate)
  • A variety of consulting services in the field of construction maintenance.

"Shincertificate" LLC has a quality management system certified by a reputable German TUV NORD company in accordance with the requirements of ISO 9001:2015 international standard, which ensures the effective operation of the organization to meet the requirements of customers.

“Shincertificate” LLC provides services in accordance with following principles - “objective”, “independent”, “impartial” and “reliable”.

“Shincertificate” LLC Certificate Body is a leader not only in accreditation compliance certification system of RA but also in quality and effectiveness of services provided. The company has experienced and qualified professional staff in the field of construction to satisfy the quality of services provided and clients expectations.

Our Construction Material Testing Laboratory is furnished with modern equipment to perform tests according to number of building materials and products, such as cement, sand for construction works, concrete and reinforced concrete building structures, concrete admixtures, high-density and fine-grained concretes, light concrete, buildings and structures, electrodes for arc welding, window blocs, ceramic bricks, stones and tiles, polymeric and plastic products, construction stones, facing slabs, steel products used for concrete reinforcement viscous bitumen etc.

Our Construction Physics laboratory is performing the evaluation of building energy efficiency or building Indoor physical condition via occupational exposure measurements (building microclimate) such as air humidity, air temperature, wind velocity, thermo-radiation, illumination intensity, air dust emission, as well as thermal conductivity, humidity, density, water absorption, compressive strength, self – igniting time of insulating constructional materials.

Գործունեություն
Գործունեություն
Գործունեություն Շինսերտիֆիկատ ՍՊԸ -ն հիմնադրվել է 1998 թվականին։
Որակի քաղաքականություն
Որակի քաղաքականություն
Որակի քաղաքականություն ՇԻՆՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ ՍՊԸ (այսուհետ` Կազմակերպություն) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունում շինարարական նյութերի ու արտադրանքի փորձարկման և սերտիֆիկացման ծառայություններ մատուցող առաջատար կազմակերպություններից մեկը: Ընկերության գործունեության շրջանակների մեջ մտնում են նաև շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն, շենքերի և կոնստրուկցիաների տեխնիկական վիճակի հետազննություն, ստանդարտների և տեխնիկական կանոնակարգերի մշակում: Որակի բնագավառում Կազմակերպության հիմնական նպատակն է` բավարարել պատվիրատուների, պետական կարգվորող և վերահսկող մարմինների (ՀՍՏ ԻՍՕ 9001-2016 (ISO 9001-2015) ԳՕՍՏ ԻՍՕ /ԻԷԿ 17025-2019, ԳՕՍՏ ԻՍՕ /ԻԷԿ 17065-2013, ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17067-2013) միջազգային, ինչպես նաև այլ շահագրգիռ կողմերի անընդհատ խստացող պահանջները որակի կառավարման համակարգի շարունակական բարելավման միջոցով: Որակի բնագավառում հիմնական նպատակի իրագործման ռազմավարության հիմնական դրույթներն են. Ամրապնդել ՇԻՆՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ ՍՊԸ վարկանիշը: Բարելավել Կազմակերպության անձնակազմի աշխատանքային պայմանները: Վերազինել և շարունակական զարգացնել փորձարկման լաբորատորիայի տեխնիկական բազան: Ընդլայնել մատուցվող ծառայությունների շրջանակը և համալիրը: Սերտորեն համագործակցել պատվիրատուների հետ և զարգացնել հետադարձ կապի համակարգը օգտվելով դրա վերլուծության արդյունքներից: Պահպանել կազմակերպությունում ստեղծված մասնագիտական ներուժը: Գնահատել և ռացիոնալ կերպով օգտագործել կազմակերպության աշխատակիցներին, բարձրացնել նրանց մասնագիտական փորձառությունը: Հատկացնել համապատասխան ռեսուրսներ՝ աջակցելու ռիսկերի կառավարման համար պատասխանատու անձանց: Գիտակցելով որակի բնագավառում ռազմավարական դրույթների ապահովման կարևորությունը Կազմակերպության ղեկավարությունը պարտավորվում է` 1. Ստեղծել և պահպանել սույն քաղաքականության իրագործման համար բարենպաստ պայմաններ: 2. Ծառայությունները մատուցել` ապահովելով օբյեկտիվ, անկախ, անաչառ և վստահելի լինելու սկզբունքը: 3. Հատկացնել որակի կառավարման համակարգի արդյունավետ գործունեության համար պահանջվող ռեսուրսներ: 4. Վերահսկել սեփական կամ ենթակապալառու կազմակերպության ռեսուրսներով իրականացվող աշխատանքների որակը: 5. Առավելագույնս ձգտել բավարարել սպառողի պահանջները 6. Ռեսուրսների ճիշտ օգտագործման միջոցով շարունակաբար բարելավել ներդրված համակարգը, բարձրացնել դրա արդյունավետությունը: 7. Բարձրացնել անձնակազմի որակավորման մակարդակը, ապահովելով նրանց ուսուցումը, և պատրաստել մասնագետներ պահանջվող մասնագիտությունների գծով: 8. Կատարել որակի կառավարման համակարգի պարբերական վերլուծություն և գնահատում: 9. Ապահովել սույն դրույթների (քաղաքականության) ընկալումը և բանակցումը Կազմակերպության աշխատակազմի կողմից: 10. Որակի քաղաքականության իրականացման նպատակով ստեղծել Որակի նպատակներ, որոնք պետք է պարբերաբար և ըստ անհրաժեշտության վերանայել և փոփոխել: