О нас

О нас

ООО "Шинсертификат" является профессиональной аккредитованной организацией в системе оценки соответствия Республики Армения (сертификаты государственной аккредитации 048/T-053, 017/S-019), которая в сфере строительства осуществляет:

- Лабораторные испытания материалов и изделий, использованных при строительстве,

- Сертификация соответствия строительных материалов и изделий,

- Технический контроль качества,

- Оценка технического состояния зданий и сооружений,

- Оценка микроклимата зданий,

- Разнообразные консультационные услуги в сфере технического обслуживания строительства.

ООО «Шинсертификат» имеет систему менеджмента качества, сертифицированную авторитетной немецкой компанией TUV NORD в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015, что обеспечивает эффективную работу организации для удовлетворения требований клиентов.

ООО "Шинсертификат" предоставляет услуги, обеспечивая принцип "объективности", "независимости", "беспристрастностности" и "надежности".

Орган по сертификации компании является одним из ведущих учреждений по системе оценки соответствия, как в сфере сертификации, так и в качестве и эффективности предоставленных услуг.

Персонал компании состоит как из людей, которые имеют многолетний опыт в сфере строительства, так и из перспективных молодых специалистов, что обеспечивает высокое качество услуг и удовлетворенность клиентов.

Испытательная лаборатория организации Строительных Материалов оснащена современным оборудованием, которые позволяют осуществить правильное тестирование грунта, металлов, сварочных соединений, цемента, наполнителей, бетона и смесей, природных и искусственных камней, арматур, труб и асфальтобетонов.

Вторая лаборатория организации – лаборатория Строительной Физики осуществляет энергоэффективность зданий и сооружений, а также оценка характеристик микроклимы с помощью следующих коэффициентов измерения: влажность воздуха, температура воздуха, скорость ветра, тепловое излучение, измерение света, плотность пыли в воздухе, теплопроводность изоляторов, которые используются в строительстве, влага, плотность, водопоглащение, прочность сжатии, время самовоспламенения.

Գործունեություն
Գործունեություն
Գործունեություն Շինսերտիֆիկատ ՍՊԸ -ն հիմնադրվել է 1998 թվականին։
Որակի քաղաքականություն
Որակի քաղաքականություն
Որակի քաղաքականություն ՇԻՆՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ ՍՊԸ (այսուհետ` Կազմակերպություն) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունում շինարարական նյութերի ու արտադրանքի փորձարկման և սերտիֆիկացման ծառայություններ մատուցող առաջատար կազմակերպություններից մեկը: Ընկերության գործունեության շրջանակների մեջ մտնում են նաև շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն, շենքերի և կոնստրուկցիաների տեխնիկական վիճակի հետազննություն, ստանդարտների և տեխնիկական կանոնակարգերի մշակում: Որակի բնագավառում Կազմակերպության հիմնական նպատակն է` բավարարել պատվիրատուների, պետական կարգվորող և վերահսկող մարմինների (ՀՍՏ ԻՍՕ 9001-2016 (ISO 9001-2015) ԳՕՍՏ ԻՍՕ /ԻԷԿ 17025-2019, ԳՕՍՏ ԻՍՕ /ԻԷԿ 17065-2013, ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17067-2013) միջազգային, ինչպես նաև այլ շահագրգիռ կողմերի անընդհատ խստացող պահանջները որակի կառավարման համակարգի շարունակական բարելավման միջոցով: Որակի բնագավառում հիմնական նպատակի իրագործման ռազմավարության հիմնական դրույթներն են. Ամրապնդել ՇԻՆՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ ՍՊԸ վարկանիշը: Բարելավել Կազմակերպության անձնակազմի աշխատանքային պայմանները: Վերազինել և շարունակական զարգացնել փորձարկման լաբորատորիայի տեխնիկական բազան: Ընդլայնել մատուցվող ծառայությունների շրջանակը և համալիրը: Սերտորեն համագործակցել պատվիրատուների հետ և զարգացնել հետադարձ կապի համակարգը օգտվելով դրա վերլուծության արդյունքներից: Պահպանել կազմակերպությունում ստեղծված մասնագիտական ներուժը: Գնահատել և ռացիոնալ կերպով օգտագործել կազմակերպության աշխատակիցներին, բարձրացնել նրանց մասնագիտական փորձառությունը: Հատկացնել համապատասխան ռեսուրսներ՝ աջակցելու ռիսկերի կառավարման համար պատասխանատու անձանց: Գիտակցելով որակի բնագավառում ռազմավարական դրույթների ապահովման կարևորությունը Կազմակերպության ղեկավարությունը պարտավորվում է` 1. Ստեղծել և պահպանել սույն քաղաքականության իրագործման համար բարենպաստ պայմաններ: 2. Ծառայությունները մատուցել` ապահովելով օբյեկտիվ, անկախ, անաչառ և վստահելի լինելու սկզբունքը: 3. Հատկացնել որակի կառավարման համակարգի արդյունավետ գործունեության համար պահանջվող ռեսուրսներ: 4. Վերահսկել սեփական կամ ենթակապալառու կազմակերպության ռեսուրսներով իրականացվող աշխատանքների որակը: 5. Առավելագույնս ձգտել բավարարել սպառողի պահանջները 6. Ռեսուրսների ճիշտ օգտագործման միջոցով շարունակաբար բարելավել ներդրված համակարգը, բարձրացնել դրա արդյունավետությունը: 7. Բարձրացնել անձնակազմի որակավորման մակարդակը, ապահովելով նրանց ուսուցումը, և պատրաստել մասնագետներ պահանջվող մասնագիտությունների գծով: 8. Կատարել որակի կառավարման համակարգի պարբերական վերլուծություն և գնահատում: 9. Ապահովել սույն դրույթների (քաղաքականության) ընկալումը և բանակցումը Կազմակերպության աշխատակազմի կողմից: 10. Որակի քաղաքականության իրականացման նպատակով ստեղծել Որակի նպատակներ, որոնք պետք է պարբերաբար և ըստ անհրաժեշտության վերանայել և փոփոխել: