Մեր մասին

Մեր մասին

«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության համապատասխանության հավաստման համակարգում հավատարմագրված (փորձարկման լաբորատորիայի պետական հավատարմագրման վկայագիր №048/T-053, սերտիֆիկացման մարմնի պետական հավատարմագրման վկայագիր №017/S-019) մասնագիտացված կազմակերպություն, որը շինարարության ոլորտում իրականացնում է՝

  • շինարարական արտադրանքի որակի հսկողություն լաբորատոր փորձարկումների միջոցով,
  • շինարարական նյութերի և արտադրանքի համապատասխանության հավաստագրում (սերտիֆիկացում),
  • որակի տեխնիկական հսկողություն,
  • շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննություն,
  • շենքերի միկրոկլիմայի գնահատում,
  • այլ տարաբնույթ խորհրդատվական ծառայություններ շինարարության տեխնիկական սպասարկման ոլորտում:

«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ ունի ներդրված գերմանական հեղինակավոր TUV NORD-ի կողմից հավաստագրված որակի կառավարման համակարգ ISO 9001:2015 միջազգային ստանդարտի պահանջներին համապատասխան, որն ապահովում է կազմակերպության արդյունավետ գործառնությունը՝ ուղղված պատվիրատուների պահանջների բավարարմանը:

«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ ծառայությունները մատուցում է ապահովելով օբյեկտիվ, անկախ, անաչառ և վստահելի լինելու սկզբունքը:

Ընկերության սերտիֆիկացման մարմինը հանդիսանում է ՀՀ համապատասխանության հավաստման համակարգում գործող առաջատար կառույցներից մեկը, ինչպես սերտիֆիկացման ոլորտի ընգրկումով, այնպես էլ ծառայությունների մատուցման որակով և արդյունավետությամբ:

Ընկերության անձնակազմը համալրված է ինչպես շինարարության բնագավառում բազմամյա փորձ ունեցող, այնպես էլ երիտասարդ հեռանկարային մասնագետներով, ինչը ապահովում է մատուցվող ծառայությունների բարձր որակը և պատվիրատուների բավարարվածությունը:

Կազմակերպության շինարարական նյութերի փորձարկման լաբորատորիան հագեցած է արդիական սարքավորումներով, ինչը թույլ է տալիս պատշաճ որակով կատարել գրունտների, մետաղների, եռակցված միացումների, ցեմենտի, լցանյութերի, բետոնի և շաղախների, բնական և արհեստական քարերի, ամրանների, խողովակների, ասֆալտաբետոնների փորձարկումներ:

Կազմակերպության երկրորդ լաբորատորիան՝ շինարարական ֆիզիկայի լաբորատորիան, իրականացնում է շենքերի և կառույցների էներգաաարդյունավետության, ինչպես նաև միկրոկլիմայի բնութագրերի գնահատում հետևյալ գործակիցների չափման միջոցով՝  օդի խոնավություն,  օդի ջերմաստիճան, քամու արագություն, ջերմային ճառագայթում, լույսի չափում, օդի փոշու խտություն, շինարարության մեջ օգտագործվող մեկուսիչների ջերմահաղորդականություն, խոնավություն, խտություն, ջրակլանում, սեղմման ամրություն, ինքնուրույն այրման ժամանակ:

Գործունեություն
Գործունեություն
Գործունեություն Շինսերտիֆիկատ ՍՊԸ -ն հիմնադրվել է 1998 թվականին։
Որակի քաղաքականություն
Որակի քաղաքականություն
Որակի քաղաքականություն ՇԻՆՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ ՍՊԸ (այսուհետ` Կազմակերպություն) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունում շինարարական նյութերի ու արտադրանքի փորձարկման և սերտիֆիկացման ծառայություններ մատուցող առաջատար կազմակերպություններից մեկը: Ընկերության գործունեության շրջանակների մեջ մտնում են նաև շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն, շենքերի և կոնստրուկցիաների տեխնիկական վիճակի հետազննություն, ստանդարտների և տեխնիկական կանոնակարգերի մշակում: Որակի բնագավառում Կազմակերպության հիմնական նպատակն է` բավարարել պատվիրատուների, պետական կարգվորող և վերահսկող մարմինների (ՀՍՏ ԻՍՕ 9001-2016 (ISO 9001-2015) ԳՕՍՏ ԻՍՕ /ԻԷԿ 17025-2019, ԳՕՍՏ ԻՍՕ /ԻԷԿ 17065-2013, ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17067-2013) միջազգային, ինչպես նաև այլ շահագրգիռ կողմերի անընդհատ խստացող պահանջները որակի կառավարման համակարգի շարունակական բարելավման միջոցով: Որակի բնագավառում հիմնական նպատակի իրագործման ռազմավարության հիմնական դրույթներն են. Ամրապնդել ՇԻՆՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ ՍՊԸ վարկանիշը: Բարելավել Կազմակերպության անձնակազմի աշխատանքային պայմանները: Վերազինել և շարունակական զարգացնել փորձարկման լաբորատորիայի տեխնիկական բազան: Ընդլայնել մատուցվող ծառայությունների շրջանակը և համալիրը: Սերտորեն համագործակցել պատվիրատուների հետ և զարգացնել հետադարձ կապի համակարգը օգտվելով դրա վերլուծության արդյունքներից: Պահպանել կազմակերպությունում ստեղծված մասնագիտական ներուժը: Գնահատել և ռացիոնալ կերպով օգտագործել կազմակերպության աշխատակիցներին, բարձրացնել նրանց մասնագիտական փորձառությունը: Հատկացնել համապատասխան ռեսուրսներ՝ աջակցելու ռիսկերի կառավարման համար պատասխանատու անձանց: Գիտակցելով որակի բնագավառում ռազմավարական դրույթների ապահովման կարևորությունը Կազմակերպության ղեկավարությունը պարտավորվում է` 1. Ստեղծել և պահպանել սույն քաղաքականության իրագործման համար բարենպաստ պայմաններ: 2. Ծառայությունները մատուցել` ապահովելով օբյեկտիվ, անկախ, անաչառ և վստահելի լինելու սկզբունքը: 3. Հատկացնել որակի կառավարման համակարգի արդյունավետ գործունեության համար պահանջվող ռեսուրսներ: 4. Վերահսկել սեփական կամ ենթակապալառու կազմակերպության ռեսուրսներով իրականացվող աշխատանքների որակը: 5. Առավելագույնս ձգտել բավարարել սպառողի պահանջները 6. Ռեսուրսների ճիշտ օգտագործման միջոցով շարունակաբար բարելավել ներդրված համակարգը, բարձրացնել դրա արդյունավետությունը: 7. Բարձրացնել անձնակազմի որակավորման մակարդակը, ապահովելով նրանց ուսուցումը, և պատրաստել մասնագետներ պահանջվող մասնագիտությունների գծով: 8. Կատարել որակի կառավարման համակարգի պարբերական վերլուծություն և գնահատում: 9. Ապահովել սույն դրույթների (քաղաքականության) ընկալումը և բանակցումը Կազմակերպության աշխատակազմի կողմից: 10. Որակի քաղաքականության իրականացման նպատակով ստեղծել Որակի նպատակներ, որոնք պետք է պարբերաբար և ըստ անհրաժեշտության վերանայել և փոփոխել: